Pożegnaliśmy Zofię Plater-Zyberk

Sz. Członkowie Szczecińskiego Klubu Katolików

ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 lutego 2019 roku zmarła Pani

Zofia Plater-Zyberk

wdowa po nieodżałowanym Michale Platerze-Zyberk, którego imię nosi nasz Klub.

W dniu 9 marca 2019 r. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli OO. Jezuitów w Szczecinie  Kapłani pod przewodnictwem ks. Bpa Henryk Wejmana wraz z Rodziną i licznie zgromadzonymi Przyjaciółmi tej zacnej Kobiety modlili się podczas sprawowanej Mszy św. w intencji śp. Zofii, a następnie  Zmarłą odprowadzili na wieczne spoczywanie na Cmentarz Centralny, gdzie spoczęła w mogile obok swojego ukochanego męża Michała.

Nawiązując do pielęgnowanej w wielu miejscach zacnej tradycji Zarząd Szczecińskiego Klubu Katolików zaprasza na Mszę św. w intencji zmarłej śp. Zofii w miesiąc po pogrzebie. Mszę św. włączymy w program Wielkopostnego Klubowego Wieczoru Skupienia 
w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Życzenia.

10 marca 2019 r. – w tym dniu Pan Edmund Bilicki obchodził 91 urodziny. Składamy Jubilatowi moc gorących życzeń i wszelkiego Błogosławieństwa Bożego.

Informacja o spotkaniach klubowych w miesiącu marcu 2019 r.

14 marca 2019 r. (czwartek) godz. 19:00 (Refektarz na starej kanonii przy Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie)

„ZAĆMA” obraz o mrocznych stronach historii PRL w  reż. Jerzego Bugajskiego. Julia Brystygierowa na audiencji u Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kościół w czasach powojennych wobec zła.

Aspekty moralno-etyczne  przedstawi ks. dr Jan Marcin MAZUR

28 marca 2019 r. (czwartek) godz. 19.00 (Refektarz na starej kanonii przy Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie)

„7 kwietnia 2019 – wybory do rad osiedli. Warto głosować?”

                                   Rozmowa z Henrykiem Szelągiewiczem, przewodniczącym Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo w Szczecinie.

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 18.00 

Wielkopostny Klubowy Wieczór Skupienia z Mszą św. w intencji śp. Zofii Plater-Zyberk.

Szczegóły przebiegu spotkania w następnym komunikacie.

Kalendarium.

17.03 – Rocznica sakry biskupiej Biskupa Seniora Jana Gałeckiego – 1974

24.03 – Rocznica powołania Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie – 1981

25.03 – Rocznica utworzenia Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej (bulla św. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus) – 1992 r.

2.04. – Rocznica śmierci św. Jana Pawła II – 2005 r.

Szczęść Boże

Szczecin, dnia 13.03.2019 r.                                        Za Zarząd SKK   

Andrzej Bering

Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Szczecińskiego Klubu Katolików

!3 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Szczecińskiego Klubu Katolików, W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalnosci za okres 28 04 2016 – 13 12 2018 przedstawił prezes Andrzej Bering:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SZCZECIŃSKIEGO KLUBU KATOLIKÓW 
Z DZIAŁALNOŚCI za okres kadencji 28.04.2016 – 13.12.2018 r 

Zarząd Szczecińskiego Klubu Katolików w okresie sprawozdawczym działał w składzie:

Prezes – Andrzej Bering,

Wiceprezes  – Krystyna Bodnar

Członek Zarządu – Alicja Zaborowska

Członek Zarządu – Kazimierz Nowotarski

Sekretarz – Piotr Gonerko

Skarbnik – Maria Kisielnicka,

który ukonstytuował się w dniu 28 kwietnia 2016 r. na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Oraz

Komisja Rewizyjna, która pracowała w składzie:

Edmund Bilicki,

Barbara Gdaniec,

Gertruda Surówka

 

Opiekunem duchowym i asystentem z ramienia Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego był wieloletni przyjaciel Klubu, Ks. dr Jan Marcin Mazur.

Posiedzenia Zarządu odbywały się w zależności od potrzeb. W okresie kadencji odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń, na których podejmowano uchwały w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i programowych. Było jedno posiedzenie  „ ławeczkowe” w pasażu przy kościele (niedostępne salki w domu parafialnym). Dodatkowo odbyło się kilka roboczych spotkań tych członków Zarzadu, którzy byli obecni (po lub przez spotkaniami tematycznymi)  poświęcone zagadnieniom bieżącym i tworzeniu profilu działania i ustalaniu tematyki spotkań.

Gospodarka finansami była oszczędna, a wydatki dotyczyły spraw reprezentacyjnych (kwiaty), spotkania okolicznościowe (np. opłatek), nielicznych podróży delegacyjnych oraz koniecznych opłat związanych z realizowanym programem (np. wykupienie licencji na odtworzenie filmów, koszty rejestracji na Zjeździe Gnieźnieńskim 2018) oraz stypendia mszalne z tytułu intencji modlitwy za sprawy Klubu, rekolekcji adwentowych i postnych oraz okolicznościowych intencji za Członków SKK –  żyjących i tych, którzy przeszli do wieczności.

Wszystkie wystąpienia tematyczne wykładowo-prelekcyjne w okresie kadencji 2016 – 2018 przeprowadzane były bez kosztów. Prelegenci w uzgodnieniu z Zarządem wyrażali zgodę na nieodpłatne przeprowadzanie swoich wystąpień dla Członków SKK argumentując swoje decyzje albo związkami z Klubem, albo sympatycznymi relacjami z jego członkami i opiekunem duchowym Klubu. Zarząd niejednokrotnie korzystał przy budowaniu programu z sugestii i pośrednictwa swojego Kapelana ks. dr Jana Marcina Mazura.

Do przerwy wakacyjnej 2018 roku, spotkania programowe Członków Klubu odbywały się w Sali nr 3, w domu parafialnym przy Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3 w Szczecinie. Po przerwie wakacyjnej, tj. od września 2018 r. sytuacja lokalowa parafii skomplikowała się z powodu wyłączenia Sali nr 3 dla innych potrzeb parafii i z dużymi trudnościami spotkania zaczęły się odbywać w Sali Caritasu i Duszpasterstwa Rodzin – nie zawsze dostępnych.

W zawiązku z zaistniałą sytuacją i po przeprowadzeniu rozmów z gospodarzem miejsca w temacie możliwości dalszego korzystania   z pomieszczeń domu parafialnego, Zarząd SKK podjął roboczą decyzję o przystąpieniu do poszukiwania nowej siedziby dającej możliwość kontynuowania działalności statutowej Klubu. Zarząd uzgodnił roboczo z Ks. Prałatem, że będzie korzystał z dostępnych salek do końca 2018 roku.

 Inne rodzaj spotkań niż wykładowe, czyli wieczory skupienia – spotkania formacyjne ( w czasie Postu i Adwentu) odbywały się w kaplicy Domu Księży Emerytów przy ul. Arkońskiej, korzystając z gościnności tego Domu.

Msze św. Klubowe, sprawowane najczęściej w koncelebrze, przez Ks. dr Jana Mazura, a jeżeli on nie mógł być obecnym , to przez innych zaprzyjaźnionych z Klubem kapłanów np. ks. Roberta Włodkowskiego,  odbywały się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie lub sw. Andrzeja Boboli w Szczecinie.

Niektóre msze inauguracyjne wpisywały się w kalendarz liturgiczny diecezji szczecińsko- kamieńskiej np. w roku 2017 – Sanktuarium MBN na Os. Słonecznym.

W czasie trwania kadencji Zarząd starał się utrzymywać rytm przeprowadzania spotkań dwa razy w miesiącu (w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca o godz. 19.00) gdyż takie terminy uzgodnione były z gospodarzem miejsca ks. Prałatem dr Aleksander Ziejewskim – proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Ilość przeprowadzonych spotkań w SKK w okresie kadencji (włącznie z wieczorami skupienia) – najczęściej plakatowanych w 3-4 parafiach Szczecina  – wynosi :

W 2016 roku (tj. od 28.04.2-018 r.)  – 5 plus udział w sesji naukowej WT US o Kościele katolickim na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1972

W 2017 roku – 13 plus udział w konferencji w Książnicy Szczecińskiej poświęconej Józefowi Piłsudskiemu.

W 208 roku – 9 + udział w projekcie Szczecińska Droga do Wolności – strajki w 1988 roku z wyjazdem przedstawicieli SKK do Warszawy na odsłonięcie wystawy.

Szczegółowe dane co do tematyki spotkań publikowane były w formie tekstowej w Informacjach programowych SKK – najczęściej przesyłane na skrzynki poczty elektronicznej Członków Klubu.

Powiadomienia o spotkaniach odbywały się również za pomocą sms

Kilka pozycji programowych zostało ogłaszane przez Radio PLUS.

Informacje klubowe umieszczane były również na stronie internetowej Klubu.

Ponadto członkowie Klubu zapraszani i inspirowani byli przez Zarząd SKK do udziału w Tygodniach Społecznych organizowanych co roku m.in. przez Fundację „Veritas”

W roku 2016 i 2018 Prezes SKK brał udział w Krajowych pielgrzymkach KIK na Jasną Górę w Częstochowie z jednoczesnym uczestnictwem w spotkaniu prezesów KIK. Pielgrzymki od kilku lat odbywają się w okresie poźno-jesiennym. W Roku z powodu ograniczeń czasowy do takiego wyjazdu Prezesa nie doszło. Z Członków Klubu nie było chętnych na wyjazd w tym terminie.

Ponadto w roku 2018 uczestniczyli w Zjeździe Gnieźnieńskim w Gnieźnie – Prezes i ks. dr Jan Mazur.

Członkowie Klubu licznie uczestniczyli w uroczystym jubileuszu 90-lecia urodzin Pan Edmunda Bilickiego – wieloletniego Prezesa SKK i Senatora RP. Uroczystości odbywały się w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dniu 10.03.2018 r.

Przynajmniej raz w roku Prezes SKK uczestniczył w spotkaniach przedstawicieli Wspólnot i Ruchów. Podejmowano decyzje odnośnie przebiegi dorocznych Tygodni Ewangelizacyjnych i Koronki do Miłosierdzia na ulicach miasta.

Członkowie Klubu włączyli się – w miarę swoich możliwości w obie inicjatywy. Miejscem spotkania był pasaż przed Centrum „Kaskada” w okolicy kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Podsumowując okres kadencji należy zauważyć, że mimo okoliczności trudnych do przewidzenia na początku jej trwania Zarząd starał się realizować cele statutowe.

Zauważyć jednak należy, że w tym okresie nie doszło do zasilenia szeregów Klubu nowymi członkami, a liczba uczestniczących w spotkaniach miała tendencję malejącą po części na problemy zdrowotne członków a po części z tytułu problemów lokalowych.

Zadaniem na najbliższy okres będzie osadzenie Klubu w nowej siedzibie w nowym miejscu, praca Klubu na rzecz pojednania pokoleniowego w Polsce, opieka nad starszym pokoleniem klubowiczów, pozyskiwanie nowych członków i trwanie statutowe Klubu w łączności z Biskupem Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego.

Ustępujący Zarząd Szczecińskiego Klubu Katolików zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu o udzielenie absolutorium i życzy dobrych wyborów nowego Zarządu.

                                                                                                         

PREZES
ustępującego Zarządu
Andrzej Bering

Następnie w głosowaniu tajnym ponownie wybrano na prezesa Andrzeja Beringa oraz nowy Zarząd w składzie:
Krystyna Bodnar
Maria Kisielnicka
Piotr Gonerko
Kazimierz Nowotarski

Dokonano także wyboru Komisji Rewizyjnej:
Edmund Bilicki
Gertruda Surówka
Ewaryst Waligórski

Spotkania grudniowe – zaproszenie

Drodzy Członkowie Klubu.

Przypomnienie o spotkaniach.

06 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 18:00   (Kaplica Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Szczecinie, ul. Arkońska 2)

Adwentowy Wieczór Skupienia dla Członków SKK i Ruchu „Odrodzenie”.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. po której będzie wygłoszona nauka rekolekcyjna.

Cały wieczór skupienia prowadzony będzie przez Ks. Łukasza Urbaniaka, kapłan który przeżył katastrofę autokaru z pielgrzymami pod Grenoble w 2007 roku.

Serdecznie zapraszamy na chwilę duchowej refleksji na początku Adwentu.

13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 19:00 –  (sala przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

Statutowe Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Szczecińskiego Klubu Katolików.

Zarząd SKK zachęca do licznej obecności na Zebraniu wszystkich Członków Klubu.

Z pozdrowieniami i Szczęść Boże

ndrzej Bering – Prezes SKK

 

Propozycje spotkań na koniec 2018 roku.

Drodzy Członkowie i Sympatycy.

Szczecińskiego Klubu Katolików wznawia działalność po przerwie wakacyjnej z następującymi propozycjami spotkań.

13 września 2018 r. (czwartek) godz. 18:00 –  (Bazylika p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3)

ks. dr Jan Marcin Mazur, duchowy opiekun  naszego Klubu, będzie celebrował Mszę św. w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie przy ul. Bogurodzicy 3 na rozpoczęcie nowego roku pracy Szczecińskiego klubu Katolików.

Po Mszy św. o godz. 19.00 w domu parafialnym przy ul. Bogurodzicy 3a  odbędzie się odczyt o tematyce związanej z historią Szczecina:

„Deportacja Żydów ze Szczecina 13 lutego 1940 r.”
Prelegentem będzie Pan Zygmunt Cywiński –  publicysta, współpracownik  Tygodnika „Niedziela” – edycji szczecińsko-kamieńskiej „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, absolwent KUL

 

21 – 23 września 2018 r. (piątek-sobota-niedziela)
XI Zjazd Gnieźnieński w Gnieźnie „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”
Zainteresowani wyjazdem do Gniezna proszeni są o kontakt z Prezesem.

27 września 2018 r. (czwartek) godz. 19:00 –  (sala przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

Spotkanie dyskusyjne z udziałem uczestników w XI Zjeździe Gnieźnieńskim w Gnieźnie „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”, którego termin przypada na  21-23 września 2018 r.

28 września 2018 r. (piątek) godz. 15:00 –  (ul. Kaszubska przy Bazylice p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie)

Po raz kolejny organizowana jest w Polsce akcja modlitewna „Koronka na ulicach miast świata”.

Przyłączamy się do tej akcji.

Spotkanie modlitewne członków SKK w ciągu ulicy Kaszubskiej prowadzącej do Galerii Kaskada przy Bazylice p.w. św. Jana Chrzciciela

11 października 2018 r. (czwartek) godz. 19:00 –  (sala przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

Spotkanie z zaproszonymi kandydatami na radnych. Szczegóły pojawia się na plakatach i osobnym komunikacie.

13 października 2018 r. (sobota) –  (Bazylika p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy)

Udział członków SKK w uroczystości Koronacja kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie


Abp Andrzej Dzięga podjął decyzję o koronacji łaskami słynącego obrazu i ustanowił przy bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski.

„Doniosłym wydarzeniem w historii naszej świątyni było przekazanie przez Prymasa Polski, dziś czcigodnego sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, wiernej kopii Jasnogórskiej Ikony, aby pod Jej opieką trwał i rozwijał się tu Kościół Chrystusowy, winnica Pana. Badając historię tego obrazu, dochodzimy do stwierdzenia, że jest to dzieło prof. Leonarda Torwirta, artysty, konserwatora zabytków, dziekana Wydziału Malarstwa i Konserwacji na Uniwersytecie w Toruniu. Na zlecenie kard. Stefana Wyszyńskiego przy pierwszej konserwacji cudownego obrazu z Sanktuarium Jasnogórskiego prof. Leonard Torwirt wykonał dwie kopie: jedna została zawieziona do Watykanu i ofiarowana papieżowi Piusowi XII, druga jako Obraz Nawiedzenia, poświęcona praz Ojca Świętego, peregrynuje po naszej Ojczyźnie. Według informacji ks. inf. Romana Kostynowicza, kolejna, trzecia, kopia została wskazana do Szczecina, aby połączyć duchowym węzłem ziemię nad Odrą i Bałtykiem z duchową stolicą Polski.”

 Przytoczony cytat znajduje się w artykule ks. prałata Aleksandra Ziejewskiego, który opublikowany został w Tygodniku Niedziela – edycja szczecińsko-kamieńska nr 14/2018 str. I-III.

 Szczegóły uroczystości na plakatach.

 

16 października 2018 r. (wtorek)

40 rocznica wyboru św. Papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – 1978 r.

 21 października 2018 r. (niedziela)

 Wybory Samorządowe

 25 października 2018 r. (czwartek) godz. 19:00 –  (sala przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

 Od Sandomierza do Przemyśla – kościoły i świadectwa wiary.

 Obrazy i refleksje z podróży wakacyjnej Andrzej Bering

 

28 października 2018 r. (niedziela) godz. 10:00

Różaniec przy grobach zmarłych Członków Szczecińskiego Klubu Katolików. Spotkanie chętnych na wędrówkę przy bramie głównej Cmentarza Centralnego – ul. Ku Słońcu w Szczecinie

 

1 listopada 2018 r. (czwartek)  – Uroczystość Wszystkich Świętych

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Msze Święte w kaplicy cmentarnej:
o godz. 9:00, o godz. 12:00 z procesją modlitewną za zmarłych (przewodniczy Ksiądz Arcybiskup Metropolita) oraz o godz. 15:00.

 

2 listopada 2018 r. (piątek)  – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Msza Święta za zmarłych kapłanów przy grobowcu kapłańskim o godz. 15:00. Msze Święte za zmarłych pod przewodnictwem Księży Biskupów w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie o godz. 12:00 i 18:00.

8 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 19:00 –  (sala przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

Temat spotkania w opracowywaniu.

11 listopada 2018 r. (niedziela)

100 rocznica Odzyskania Niepodległości – 1918

 

12 listopada 2018 r. (poniedziałek)  godz. 12.00

Spotkanie przy rondzie O. Władysława Siwka, TJ w Szczecinie na modlitwie w intencji  pierwszego duszpasterza młodzieży akademickiej w naszym mieście (1950 – 1970),  z okazji przypadającej w tym dniu rocznicy urodzin (ur. 12 listopada 1905 w Ostrawie Polskiej  –  zm. 16 lipca 1973 w Warszawie)

17 listopada 2018 r. (sobota)

XXXVIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę w Częstochowie.

Zainteresowani wyjazdem do Gniezna proszeni są o kontakt z Prezesem.

22 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 19:00 –  (sala przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

 W drodze do Niepodległości – multimedialna prezentacja refleksji w wykonaniu ks. dr Jana Marcina MAZURA

 06 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 18:00   

Adwentowy Dzień Skupienia SKK i Ruchu „Odrodzenie”. Miejsce spotkania przekazane zostanie w terminie późniejszym po uzgodnieniu z rekolekcjonistą.

 13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 19:00 –  (sala przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Szczecińskiego Klubu Katolików

Potrzebna jest wzajemna mobilizacja Członków klubu, aby sprawnie przeprowadzić Statutowe walne zebranie. Zarząd liczy na zwiększoną frekfencję i apeluje o bieżące opłacanie składek członkowskich.

O nowych punktach programu (które mogą się pojawić w trakcie,  i o ewentualnych zmianach w tematyce spotkań  Zarząd SKK będzie informował Członków SKK osobnymi komunikatami na bieżąco.

Z pozdrowieniami i Szczęść Boże

W imieniu Zarządu SKK, który odbył swoje pierwsze posiedzenie po wakacjach
w dniu 11.09.2018 r. 

Andrzej Bering – Prezes SKK

Zmiany w programie oraz komunikat KIK

Drodzy Klubowicze i sympatycy SKK,

w stosunku do naszego planu spotkania pojutrze o godz. 18.00 na Mszy Św. w intencji o. Wł. Siwka następuje tygodniowe przesunięcie  na 5 lipca czego szczegółowe przyczyny wyjaśnia poniżej nasz Prezes Andrzej Bering.

Samo spotkanie SKK pojutrze 28 czerwca odbędzie się trochę później o godz. 19.45 ze względu na Mszę Św. w katedrze z okazji rocznicy powstania Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Pod komunikatem jest notatka ze spotkania KIK w Warszawie.

Piotr Gonerko – sekretarz SKK.

 

Drodzy Członkowie i Sympatycy SKK.

Dodatkowe informacje i komunikat o zmianach w zaplanowanym na najbliższy okres  programie spotkań Szczecińskiego Klubu Katolików.

Zmiana programu.

Jutro, w środę /27.06.br/ przypadają imieniny śp. O. Władysława Siwka, TJ.  Natomiast 16.07.2018 r. przypada kolejna rocznica śmierci O. Władysława Siwka, dzień w którym tradycyjnie – grono Wychowanków – spotyka się przy pamiątkowym kamieniu, przy rondzie o. Władysława Siwka w Szczecinie o godz. 12:00.

W programie klubowym mieliśmy zaplanowana Msze sw. Klubową na najbliższy czwartek. Ze względu jednak na okoliczności przedstawione poniżej,  zaplanowana Msza św. Klubowa na zakończenie roku pracy SKK podczas, podczas której tradycyjnie modlimy się w intencji Ojca Władysława Siwka, TJ  i Jego Wychowanków przeniesiona zostaje z czwartku /28.06.2018/  na czwartek 05 lipca 2018 r.  Prosimy o przekazanie tej informacji Wszystkim, którzy mogą być zainteresowani udziałem w tej wspólnej modlitwie.

 

Zarząd SKK zaprasza do udziału wuroczystej Mszy Świętej rocznicowej (46. rocznicę powstania Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej), podczas której zostaną wręczone Krzyże Zasługi osobom zasłużonym dla Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego, a którą sprawował będzie ks. Arcybiskupa Metropolita Andrzej Dzięga w bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w najbliższy czwartek /28 czerwca/ o godz. 18.00.

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom  za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność społeczną i publiczną, za osiągnięcia w pracy samorządowej.

Wśród odznaczonych  w dniu 25.05.2018 r. w Warszawie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

znalazł się nasz wieloletni Prezes SKK , Pan inż. Edmund Bilicki.

Z tej okazji, dla osób chcących poznać atmosferę spotkania z Prezydentem RP zapraszamy na okolicznościowe spotkanie z Panem Edmundem Bilickim w dniu 28.06.2018 r. o godz. 19:45 (po Mszy św. w Katedrze) w Sali nr 3 /ul. Bogurodzicy 3/

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje.

 1. 24.06. br. przedstawiciele Zarządu SKK uczestniczyli we Mszy św. imieninowej i złożyli życzenia imieninowe w imieniu Klubu naszemu opiekunowi duchowemu – ks. dr Janowi Marcinowi Mazurowi.

Natomiast zaprzyjaźniony z Klubem Ks. Jan Kazieczko Mszę Świętą imieninową połączona  z 49. rocznicą Święceń Kapłańskich odprawił w tym dniu, w katedrze.

 

 1. Do wieczności odszedł śp. prof. Seweryn Wiechowski, kardiochirurg, były rektor Pomorskiej Akademii Medycznej, zasłużony członek SKK i działacz pierwszej „Solidarności”. Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa zostanie odprawiona w naszej katedrze,

w najbliższy piątek /29 czerwca/ o godz. 12.00. W piątek obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 1. W najbliższą sobotę, 30 czerwca o godz. 10.00, ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga udzieli Święceń Kapłańskich pięciu diakonom naszego Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego.

 

 1. W czwartek /05 lipca 2018 r./ o godz. 10.00 podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Szczecina nadane zostanie odznaczenie ks. dr Janowi Marcinowi Mazurowi, jako osobie zasłużonej dla rozwoju kultury. Zapraszamy Członków Klubu do udziału w tej uroczystości.

 

 

Z Panem Bogiem. Do zobaczenia na spotkaniach liturgicznych.

 

Andrzej Bering – Prezes SKK

 

 

 

 

 

 

 

 Komunikat otrzymany od Pana Stanisława Latka z KIK Warszawa.

 

Szanowni  Państwo,

W  załączeniu przesyłam notatkę/sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli KIK-ów, które odbyło  się w Warszawie 9.czerwca. ….. Życzę Państwu udanych  wakacji i serdecznie  pozdrawiam. Szczęść Boże!

Stanisław  Latek

Notatka ze spotkania przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej

w Warszawie, w dniu 9 czerwca 2018r.

 

W sali redakcji czasopisma KONTAKT, którego wydawcą jest KIK warszawski (ul. Freta 20/24A, I piętro) odbyło się wiosenne spotkanie przedstawicieli Klubów, w którym uczestniczyli: Jan Koziorowski – przewodniczący Porozumienia Kubów, prezes KIK-u w Inowrocławiu, Antoni Winiarski – współprzewodniczący Porozumienia, przedstawiciel KIK-u w Katowicach, Stanisław Latek – współprzewodniczący Porozumienia, KIK Warszawa, Zbigniew Mortek, prezes KIK-u w Krakowie, Maria Banaszkiewicz, prezes KIK-u w Częstochowie, Jerzy Czekalski, prezes KIK-u w Lubaczowie, Antoni Duda, prezes KIK-u w Opolu, Przemysław Alexandrowicz, prezes KIK-u w Poznaniu, Halina Świstak (prezes) i Waleria Gordienko, reprezentantki KIK-u w Płocku oraz Jakub Kiersnowski i Paweł Broszkowski, prezes

i wiceprezes KIK-u warszawskiego.

 

Spotkaniu przewodniczył Jan Koziorowski.

Porządek spotkania obejmował następujące punkty:

– powitanie oraz modlitwa;

– wystąpienie nowego Prezesa Klubu warszawskiego p. Jakuba Kiersnowskiego;

– bieżące informacje z życia Kościoła Katolickiego w Polsce;

– omówienie konferencji SIAEC – PAX ROMANA, która odbyła się w Warszawie w dniach

20-22 kwietnia 2018 roku;

– przedstawienie dokumentu KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu”;

– informacja i dyskusja na temat programu jesiennej Pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę;

– inne sprawy bieżące.

 

 1. Po powitaniu zebranych przez przedstawicieli Klubu warszawskiego,

​ nowy prezes Klubu p. Jakub Kiersnowski zaprosił wszystkich do rozpoczęcia zebrania wspólną modlitwą (fragment Modlitwy Ufnej ks. Romana Indrzejczyka):

Boże, Ty wiesz wszystko

        i znasz nasze serca,

        nasze niepokoje, wszystkie wątpliwości

        i radosne myśli i intencje szczere,

        chęć tworzenia dobra, śmiałe zamierzenia,

        gotowość do pracy…

Mocy ducha daj nam więcej niż kłopotów,

        a także uśmiechu, fantazji, humoru.

Jakub Kiersnowski poinformował zebranych o zmianach jakie dokonały się w składzie Zarządu KIK-u warszawskiego na podstawie decyzji uczestników Walnego Zebrania, które odbyło się 13 maja. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Prezes Jakub Kiersnowski
2. Wiceprezes Paweł Broszkowski
3. Wiceprezes Piotr Ciacek
4. Wiceprezes Joanna Święcicka
5. Skarbnik Krzysztof Sawicki
6. Sekretarz Jan Murawski
7. Członkini Prezydium Zarządu Marta Titaniec
8. Członkini Zarządu Aleksanda Brochocka
9. Członek Zarządu Jacek Cichocki
10. Członkini Zarządu Maryna Czaplińska
11. Członek Zarządu Piotr Cywiński
12. Członek Zarządu Ignacy Dudkiewicz
13. Członek Zarządu Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
14. Członek Zarządu Misza Tomaszewski
15. Członek Zarządu Krzysztof Ziołkowski

Prezes Jakub Kiersnowski przypomniał, że przez ostatnie 12 lat pełnił funkcję sekretarza Klubu. Wcześniej był m.in. wychowawcą Sekcji Rodzin. Oprócz pełnienia funkcji sekretarza, pracował w komitecie organizacyjnym Zjazdu Gnieźnieńskiego, był przedstawicielem Klubu w procesie podziału spółki Libella, koordynował prace remontowe i adaptacyjne siedziby Klubu przy ul. Freta. Uczestniczy w pracach Zespołu Koordynującego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

​Nowy Zarząd Klubu ​prowadzi obecnie ożywioną dyskusję n​ad programem działalności Klubu w najbliższych dwóch latach 2018-2020. J. Kiersnowski wspomniał, że wśród priorytetowych kierunków działalności warszawskiego Klubu znajdą się:

– pogłębianie wiary i rozwijanie duchowości;

– refleksja nad rolą świeckich chrześcijan w Kościele i​ pluralistycznym społeczeństwie;

– praca charytatywna, w tym pomoc humanitarna a zwłaszcza pomoc​ uchodźcom;

– działania mające na celu uświadomienie i przekazanie rzetelnych informacji na tematy

związane z uchodźcami na świecie i w Polsce​;

– dialog międzyreligijny, a w tym pomoc i towarzyszenie poszukującym wiary;

– debata nad Europą i dialog ekumeniczny poprzez przygotowania do XI Zjazdu

Gnieźnieńskiego (21-23.09.2018)​;

– wdrażanie nowoczesnych metod komunikacji, zwłaszcza w relacjach z ludźmi młodymi.

 

2.Krótkiego omówienia ważniejszych wydarzeń w polskim Kościele dokonali Stanisław Latek

i Jan Koziorowski. Wymieniono m.in. następujące wydarzenia:

– 22. spotkanie „Lednica 2018”;

– Święto Dziękczynienia;

– Obchody Święta Bożego Ciała, z ważnymi homiliami biskupów;

– posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski w Janowie i Siedlcach;

– sesja z okazji 50. rocznicy „Humanum Vitae”;

– podpisanie przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót kardynała Augusta Hlonda;

– Dzień Pokutny w Gietrzwałdzie (30. czerwca 2018 r.);

– wizyta w Polsce amerykańskiego kardynała Raymonda Leo Burke („Polska promykiem

nadziei dla Kościoła i świata”).

Wspomniano bardzo ciekawe wystąpienie abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszone 13 maja na Skałce w Krakowie z okazji uroczystości św. Stanisława. Abp Gądecki przypomniał i pogłębił rozumienie demokracji przytaczając zasady które rządzą demokracją.

Kilku uczestników spotkania (P. Alexandrowicz, A. Winiarski, J. Czekalski) podało szczegółowsze informacje o niektórych z podanych powyżej wydarzeniach. Podano także informację o zmianie na funkcji redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego” i mianowaniu

 1. redaktora „Gościa Niedzielnego” prezesem Fundacji Opoka oraz o Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śl. w ostatnią niedzielę maja.

 

 1. Informację o konferencji Pax Romana przygotował i przedstawił jeden z jej głównych organizatorów, Paweł Broszkowski. A oto pisemna wersja informacji o konferencji.

 

W dniach 20 – 22 kwietnia br. odbyła się w Warszawie – organizowana przez warszawski KIK – konferencja połączona z walnym zgromadzeniem sekretariatu SIIAEC Pax Romana (skupiającego inżynierów, agronomów i działaczy gospodarczych).

Tematem konferencji była solidarność w Europie/ Unii Europejskiej, a tytuł konferencji brzmiał: „Braterska solidarność w konflikcie z narastającymi dziś nacjonalizmami”

Pax Romana jest międzynarodową federacją intelektualistów katolickich – działającą obecnie na wszystkich kontynentach. Jest być może najstarszym międzynarodowym ruchem katolików świeckich, założonym w roku 1921, jako organizacja studentów katolickich, a następnie w roku 1947 Pax Romana stała się ruchem katolików z wykształceniem akademickim – jako odpowiedź na wezwanie do budowy pokojowego świata po dwóch wojnach światowych.

Klub Inteligencji Katolickiej jest członkiem Pax Romana od roku 1971.

W referatach – wygłoszonych przez ks. prof. Paula Zulehnera z Austrii, ks. prof. Alfreda Wierzbickiego z KUL, Jacka Cichockiego z warszawskiego KIK i eurodeputowanych Różę Thun i Lukasa Mandla – zwracano uwagę na narastającą ksenofobię i brak zaufania między obywatelami, między instytucjami europejskimi i rządami poszczególnych krajów członkowskich. Musimy przywracać i wzmacniać wewnętrzne zaufanie, bo bez tego nie utrzymamy pokoju na naszym kontynencie, ponieważ populiści i cynicy, którzy wyznają wyższość polityki nad prawem, wykorzystują rodzącą się nieufność do osiągania doraźnych korzyści politycznych, a nieufność prędzej, czy później rodzi agresję.

Podkreślano konieczność spojrzenia na cały projekt Unii Europejskiej z perspektywy chrześcijańskiej tak, jakim był od samego początku. Obowiązkiem nas wszystkich jest służba bliźniemu i organizowanie wspólnej przestrzeni, w której wszyscy żyjemy w sposób, w który każdy z nas żyje w godności, rozwija talenty, robi karierę, ma rodzinę, w potrzebie otrzymuje pomoc lub opiekę, praktykuje swoją religię i cieszy się szacunkiem innych.

Tymczasem buduje się kultura strachu, która prowadzi do odgradzania się od świata zewnętrznego, a nawet podziałów przebiegających wewnątrz społeczeństw. Ważnym przykładem jest zamykanie oczu na problem narastającej liczby uchodźców z rejonów objętych wojną i katastrofami cywilizacyjnymi.

Jeżeli my chrześcijanie poświęcimy się światu jako ludzie polityki, mediów, nauki, edukacji, uczestnicy życia małżeńskiego i rodzinnego, to możemy wnieść wiele w rozwój człowieczeństwa.

Wszelkie postawy ksenofobiczne są fundamentalnie sprzeczne z przesłaniem Jezusa Chrystusa.

W dokumencie końcowym konferencji znalazło się wezwanie do zmiany postaw – od strachu i braku zaufania do otwierania się na spotkanie i zaangażowanie we wspólnym działaniu. Przyszłość Europy spoczywa w naszych rękach, a najlepsza droga to jedność europejska, a nie podziały na wszystkich poziomach.

Po wystąpieniu Pawła Broszkowskiego, który na spotkaniu SIAEC w Warszawie został wybrany wiceprzewodniczącym tego Sekretariatu PAX ROMANA, odbyła się ożywiona dyskusja. Poruszano w niej następujące zagadnienia: rozpowszechnianie się populizmu, angażowanie się ludzi Kościoła w politykę, znaczenie dialogu, obowiązki chrześcijan. (Ramy tej notatki nie pozwalają na podanie szczegółowych informacji dotyczących wspomnianej dyskusji).

 1. Dokument KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu” jest przedmiotem obrad na spotkaniu Porozumienia Klubów po raz drugi; był już omawiany na zeszłorocznym spotkaniu przedstawicieli KIK-ów.

A oto wstęp do tego dokumentu. „Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bowiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra. Realnie zatem wpływa na kształt naszej przyszłości. Równocześnie możemy jednak dostrzec w naszym kraju pojawianie się postaw przeciwstawiających się patriotyzmowi. Ich wspólnym podłożem jest egoizm. Może to być egoizm indywidualny, obojętność na los wspólnoty narodowej, wyłączna troska o byt swój i swoich najbliższych. Takie ignorowanie bogactwa, które każdy z nas otrzymał wraz ze wspólnym językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone z obojętnością na losy rodaków, jest postawą niechrześcijańską. Jest nią także egoizm narodowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie własnej wyższości, zamykający się na inne wspólnoty narodowe oraz na wspólnotę ogólnoludzką. Patriotyzm bowiem zawsze musi być postawą otwartą. Jak słusznie pisał nasz wielki rodak Henryk Sienkiewicz: «hasłem wszystkich patriotów powinno być: przez ojczyznę do ludzkości». Mając na uwadze ów renesans polskiego patriotyzmu, ale także i realne jego zagrożenia, pasterze Kościoła w Polsce, pragną spojrzeć na te zjawiska z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego”.

 

Jan Koziorowski przedstawił konspekt treści/zawartości dokumentu. Poniżej podano skróconą wersję tego konspektu.

 1. Egoizm indywidualny, egoizm narodowy.
 2. Patriotyzm-perspektywa chrześcijańska:

– uniwersalny wymiar patriotyzmu;

– nakaz miłości bliźniego;

– solidarność międzypokoleniowa:

– odpowiedzialność za los najsłabszych;

– gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego;

– nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu;

– patriotyzm wszystkich obywateli;

– patriotyzm tu i teraz;

– patriotyzm narodowy i lokalny;

– wzorce polskiej tożsamości;

-pamięć i przebaczenie.

 1. Wychowanie do patriotyzmu:

– odpowiedzialna polityka historyczna;

– szczególna misja rodziny;

– rola szkoły;

– zadania ludzi kultury.

 

Po wypowiedzi Jana Koziorowskiego także odbyła się dyskusja, w trakcie której wypowiadali się niemal wszyscy uczestnicy spotkania. Historyk z wykształcenia Przemysław Alexandrowicz w dłuższej wypowiedzi poruszył temat znaczenia dla patriotyzmu wspólnoty losu historycznego.

 1. Tegoroczna Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę odbędzie się 17. listopada.Jan Koziorowski potwierdził wcześniej już znaną informację o tym, że biskup Krzysztof Wętkowski zgodził się uczestniczyć w XXXVIII Pielgrzymce KIK-ów. Biskup będzie głównym celebransem mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej i wygłosi wykład pod tytułem „Kościół – Państwo Polskie: 1918 – 2018”. Nie ma dotąd autora drugiego wykładu, którym powinna być osoba świecka. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotuje KIK płocki. Modlitwę powszechną – KIK warszawski.

Zgłaszano różne propozycje dotyczące osoby potencjalnego drugiego prelegenta i propozycje tematów jego wystąpienia. Żadna z propozycji nie uzyskała zdecydowanej większości uczestników spotkania. Uzgodniono, że do końca czerwca niektóre Kluby zgłoszą potencjalnych prelegentów do J. Koziorowskiego, lub S. Latka. Dalsze uzgodnienia odbywać się będą drogą mailową.

 

 1. S. Latek przypomniał o udziale Klubów w ostatnim Dniu Papieskim. Niektórzy uczestnicy spotkania (J. Czekalski) poinformowali o obchodach DP w swoich Klubach. W 2018 roku Dzień Papieski obchodzony będzie 14. października. W bieżącym roku przeżywać będziemy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.

Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. „Promieniowanie ojcostwa” – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. S. Latek apelował do przedstawicieli Klubów o czynne włączanie się w obchody Dnia Papieskiego i udział w zbiórce pieniężnej na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Porozumienie Klubów reprezentowane jest w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Rada działa bardzo regularnie, organizując spotkania tematyczne z udziałem przedstawicieli poszczególnych ruchów.

Niektórzy uczestnicy spotkania złożyli krótkie informacje o aktualnej, lub planowanej działalności swoich stowarzyszeń. KIK w Krakowie przygotowuje się do jubileuszu 60-lecia. KIK w Warszawie, po wyborach nowego Zarządu, pracuje nad programem swej działalności w najbliższych dwóch latach i intensywnie rozwija działalność prorodzinną rozszerzając liczbę grup Sekcji Rodzin. KIK Płock organizuje uroczyste Dni św. Antoniego, a KIK w Lubaczowie przygotowuje się do organizacji kolejnego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Niektóre Kluby przeżywają trudności spowodowane starzeniem się członków.

Kontakty między Klubami odbywają się obecnie głównie drogą mailową. Na liście adresowej/mailowej znajduje się obecnie około 40 KIK-ów. Około dziesięciu korzysta jedynie z poczty tradycyjnej, ale działalność tych stowarzyszeń jest chyba symboliczna. Niestety, także niektóre Kluby z listy mailowej właściwie nie przejawiają działalności i nie uczestniczą w spotkaniach klubowych.

 

Warszawa, 25.06.2018                                        Stanisław Latek