Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Szczecińskiego Klubu Katolików

!3 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Szczecińskiego Klubu Katolików, W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalnosci za okres 28 04 2016 – 13 12 2018 przedstawił prezes Andrzej Bering:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SZCZECIŃSKIEGO KLUBU KATOLIKÓW 
Z DZIAŁALNOŚCI za okres kadencji 28.04.2016 – 13.12.2018 r 

Zarząd Szczecińskiego Klubu Katolików w okresie sprawozdawczym działał w składzie:

Prezes – Andrzej Bering,

Wiceprezes  – Krystyna Bodnar

Członek Zarządu – Alicja Zaborowska

Członek Zarządu – Kazimierz Nowotarski

Sekretarz – Piotr Gonerko

Skarbnik – Maria Kisielnicka,

który ukonstytuował się w dniu 28 kwietnia 2016 r. na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Oraz

Komisja Rewizyjna, która pracowała w składzie:

Edmund Bilicki,

Barbara Gdaniec,

Gertruda Surówka

 

Opiekunem duchowym i asystentem z ramienia Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego był wieloletni przyjaciel Klubu, Ks. dr Jan Marcin Mazur.

Posiedzenia Zarządu odbywały się w zależności od potrzeb. W okresie kadencji odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń, na których podejmowano uchwały w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i programowych. Było jedno posiedzenie  „ ławeczkowe” w pasażu przy kościele (niedostępne salki w domu parafialnym). Dodatkowo odbyło się kilka roboczych spotkań tych członków Zarzadu, którzy byli obecni (po lub przez spotkaniami tematycznymi)  poświęcone zagadnieniom bieżącym i tworzeniu profilu działania i ustalaniu tematyki spotkań.

Gospodarka finansami była oszczędna, a wydatki dotyczyły spraw reprezentacyjnych (kwiaty), spotkania okolicznościowe (np. opłatek), nielicznych podróży delegacyjnych oraz koniecznych opłat związanych z realizowanym programem (np. wykupienie licencji na odtworzenie filmów, koszty rejestracji na Zjeździe Gnieźnieńskim 2018) oraz stypendia mszalne z tytułu intencji modlitwy za sprawy Klubu, rekolekcji adwentowych i postnych oraz okolicznościowych intencji za Członków SKK –  żyjących i tych, którzy przeszli do wieczności.

Wszystkie wystąpienia tematyczne wykładowo-prelekcyjne w okresie kadencji 2016 – 2018 przeprowadzane były bez kosztów. Prelegenci w uzgodnieniu z Zarządem wyrażali zgodę na nieodpłatne przeprowadzanie swoich wystąpień dla Członków SKK argumentując swoje decyzje albo związkami z Klubem, albo sympatycznymi relacjami z jego członkami i opiekunem duchowym Klubu. Zarząd niejednokrotnie korzystał przy budowaniu programu z sugestii i pośrednictwa swojego Kapelana ks. dr Jana Marcina Mazura.

Do przerwy wakacyjnej 2018 roku, spotkania programowe Członków Klubu odbywały się w Sali nr 3, w domu parafialnym przy Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3 w Szczecinie. Po przerwie wakacyjnej, tj. od września 2018 r. sytuacja lokalowa parafii skomplikowała się z powodu wyłączenia Sali nr 3 dla innych potrzeb parafii i z dużymi trudnościami spotkania zaczęły się odbywać w Sali Caritasu i Duszpasterstwa Rodzin – nie zawsze dostępnych.

W zawiązku z zaistniałą sytuacją i po przeprowadzeniu rozmów z gospodarzem miejsca w temacie możliwości dalszego korzystania   z pomieszczeń domu parafialnego, Zarząd SKK podjął roboczą decyzję o przystąpieniu do poszukiwania nowej siedziby dającej możliwość kontynuowania działalności statutowej Klubu. Zarząd uzgodnił roboczo z Ks. Prałatem, że będzie korzystał z dostępnych salek do końca 2018 roku.

 Inne rodzaj spotkań niż wykładowe, czyli wieczory skupienia – spotkania formacyjne ( w czasie Postu i Adwentu) odbywały się w kaplicy Domu Księży Emerytów przy ul. Arkońskiej, korzystając z gościnności tego Domu.

Msze św. Klubowe, sprawowane najczęściej w koncelebrze, przez Ks. dr Jana Mazura, a jeżeli on nie mógł być obecnym , to przez innych zaprzyjaźnionych z Klubem kapłanów np. ks. Roberta Włodkowskiego,  odbywały się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie lub sw. Andrzeja Boboli w Szczecinie.

Niektóre msze inauguracyjne wpisywały się w kalendarz liturgiczny diecezji szczecińsko- kamieńskiej np. w roku 2017 – Sanktuarium MBN na Os. Słonecznym.

W czasie trwania kadencji Zarząd starał się utrzymywać rytm przeprowadzania spotkań dwa razy w miesiącu (w każdy 2 i 4 czwartek miesiąca o godz. 19.00) gdyż takie terminy uzgodnione były z gospodarzem miejsca ks. Prałatem dr Aleksander Ziejewskim – proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Ilość przeprowadzonych spotkań w SKK w okresie kadencji (włącznie z wieczorami skupienia) – najczęściej plakatowanych w 3-4 parafiach Szczecina  – wynosi :

W 2016 roku (tj. od 28.04.2-018 r.)  – 5 plus udział w sesji naukowej WT US o Kościele katolickim na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1972

W 2017 roku – 13 plus udział w konferencji w Książnicy Szczecińskiej poświęconej Józefowi Piłsudskiemu.

W 208 roku – 9 + udział w projekcie Szczecińska Droga do Wolności – strajki w 1988 roku z wyjazdem przedstawicieli SKK do Warszawy na odsłonięcie wystawy.

Szczegółowe dane co do tematyki spotkań publikowane były w formie tekstowej w Informacjach programowych SKK – najczęściej przesyłane na skrzynki poczty elektronicznej Członków Klubu.

Powiadomienia o spotkaniach odbywały się również za pomocą sms

Kilka pozycji programowych zostało ogłaszane przez Radio PLUS.

Informacje klubowe umieszczane były również na stronie internetowej Klubu.

Ponadto członkowie Klubu zapraszani i inspirowani byli przez Zarząd SKK do udziału w Tygodniach Społecznych organizowanych co roku m.in. przez Fundację „Veritas”

W roku 2016 i 2018 Prezes SKK brał udział w Krajowych pielgrzymkach KIK na Jasną Górę w Częstochowie z jednoczesnym uczestnictwem w spotkaniu prezesów KIK. Pielgrzymki od kilku lat odbywają się w okresie poźno-jesiennym. W Roku z powodu ograniczeń czasowy do takiego wyjazdu Prezesa nie doszło. Z Członków Klubu nie było chętnych na wyjazd w tym terminie.

Ponadto w roku 2018 uczestniczyli w Zjeździe Gnieźnieńskim w Gnieźnie – Prezes i ks. dr Jan Mazur.

Członkowie Klubu licznie uczestniczyli w uroczystym jubileuszu 90-lecia urodzin Pan Edmunda Bilickiego – wieloletniego Prezesa SKK i Senatora RP. Uroczystości odbywały się w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie w dniu 10.03.2018 r.

Przynajmniej raz w roku Prezes SKK uczestniczył w spotkaniach przedstawicieli Wspólnot i Ruchów. Podejmowano decyzje odnośnie przebiegi dorocznych Tygodni Ewangelizacyjnych i Koronki do Miłosierdzia na ulicach miasta.

Członkowie Klubu włączyli się – w miarę swoich możliwości w obie inicjatywy. Miejscem spotkania był pasaż przed Centrum „Kaskada” w okolicy kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Podsumowując okres kadencji należy zauważyć, że mimo okoliczności trudnych do przewidzenia na początku jej trwania Zarząd starał się realizować cele statutowe.

Zauważyć jednak należy, że w tym okresie nie doszło do zasilenia szeregów Klubu nowymi członkami, a liczba uczestniczących w spotkaniach miała tendencję malejącą po części na problemy zdrowotne członków a po części z tytułu problemów lokalowych.

Zadaniem na najbliższy okres będzie osadzenie Klubu w nowej siedzibie w nowym miejscu, praca Klubu na rzecz pojednania pokoleniowego w Polsce, opieka nad starszym pokoleniem klubowiczów, pozyskiwanie nowych członków i trwanie statutowe Klubu w łączności z Biskupem Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego.

Ustępujący Zarząd Szczecińskiego Klubu Katolików zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu o udzielenie absolutorium i życzy dobrych wyborów nowego Zarządu.

                                                                                                         

PREZES
ustępującego Zarządu
Andrzej Bering

Następnie w głosowaniu tajnym ponownie wybrano na prezesa Andrzeja Beringa oraz nowy Zarząd w składzie:
Krystyna Bodnar
Maria Kisielnicka
Piotr Gonerko
Kazimierz Nowotarski

Dokonano także wyboru Komisji Rewizyjnej:
Edmund Bilicki
Gertruda Surówka
Ewaryst Waligórski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *